fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 18/07/2019

1. GIỚI THIỆU

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://www.supercryptonews.com/vi/terms-and-conditions-vi/

2. THU THẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (Dữ liệu Cá nhân trực tuyến). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn là:

 • Địa chỉ Email
 • Cookies and Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (‘Dữ liệu sử dụng’). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, các nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và nắm giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là beacons, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin, cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có khả năng không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Một số ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Cookies Phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies Phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookies Ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn và các cài đặt khác nhau của bạn.
 • Cookies Bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies Bảo mật cho mục đích bảo mật.
3. VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Super Crypto News sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau::

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi Dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác thuộc Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ

·       Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách các dịch vụ chúng tôi sử dụng:

FACEBOOK

Plugin trang Facebook được sử dụng để hiển thị dòng thời gian Facebook của chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Facebook có chính sách về bảo mật và cookie riêng mà chúng tôi không kiểm soát. Không có cài đặt cookies từ Facebook và IP của bạn sẽ không được gửi đến máy chủ Facebook cho đến khi bạn đồng ý điều đó. Xem Chính sách Bảo mật của họ ở đây: Chính sách Bảo mật Facebook .

TWITTER

Chúng tôi sử dụng API Twitter để hiển thị dòng thời gian tweet trên trang web của chúng tôi. Twitter có chính sách về bảo mật và cookie riêng mà chúng tôi không kiểm soát. IP của bạn sẽ không được gửi đến máy chủ Twitter cho đến khi bạn đồng ý điều đó. Xem Chính sách Bảo mật của họ ở đây: Chính sách Bảo mật Twitter .

YOUTUBE

Chúng tôi sử dụng video YouTube được nhúng trên trang web của chúng tôi. YouTube có chính sách về bảo mật và cookies riêng mà chúng tôi không kiểm soát. Không có cài đặt cookies từ YouTube và IP của bạn sẽ không được gửi đến máy chủ YouTube cho đến khi bạn đồng ý điều đó. Xem Chính sách Bảo mật của họ ở đây: Chính sách Bảo mật You Tube .

4. CHUYỂN GIAO, TIẾT LỘ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Sự đồng thuận của bạn với Chính sách Bảo mật này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn.

Super Crypto News sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách Bảo mật này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia diễn ra trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Super Crypto News có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bênh lực quyền lợi hoặc tài sản của Super Crypto News
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc của cộng đồng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Sụ bảo mật về dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện có thể chấp nhận mang tính thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

5. COOKIES

Trang web này sử dụng cookie – các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để giúp trang web cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nói chung, cookie được sử dụng để duy trì tùy chọn của người dùng, lưu trữ thông tin cho những thứ như giỏ hàng và cung cấp dữ liệu theo dõi ẩn danh cho các ứng dụng của bên thứ ba như Google Analytics. Cookies thường tồn tại với mục đích làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn có thể ưu tiên tắt cookie trên trang web này và trên những trang web khác. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là tắt cookie trong trình duyệt của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo phần trợ giúp trong trình duyệt của bạn

6. CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân thuộc bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi (“Các nhà cung cấp dịch vụ”), thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách mà Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ này và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

7. PHÂN TÍCH

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics – Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng lưới quảng cáo của chính họ. Bạn có thể từ chối cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập. Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Google Privacy & terms tại:  https://policies.google.com/privacy?hl=en
8. TRUY CẬP DỮ LIỆU

Nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, không có thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể giữ lại hoặc xem về bạn.

Nếu bạn là khách hàng có tài khoản đã đăng ký, thông tin cá nhân của bạn có thể được truy cập bằng cách:

 • Quản trị viên hệ thống của chúng tôi.
 • Những người hỗ trợ của chúng tôi khi họ (để cung cấp hỗ trợ) cần lấy thông tin về tài khoản khách hàng và quyền truy cập.
9. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, Chính sách Bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

10. THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể liên tục cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc một thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” trên đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

11. PHƯƠNG THỨC BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng giao thức SSL/HTTPS trên toàn bộ trang web của mình. Điều này mã hóa thông tin liên lạc người dùng của chúng tôi với các máy chủ để thông tin nhận dạng cá nhân không bị kiểm soát/chiếm đoạt bởi bên thứ ba mà không được trao quyền.

Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, quản trị viên hệ thống sẽ ngay lập tức thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống, sẽ liên hệ với người dùng bị ảnh hưởng và sẽ cố gắng đặt lại mật khẩu nếu cần.

12. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại admin@supercryptonews.com 

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020-2023}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in blockchain, crypto, Web3, fintech and technology.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us